1
Ζ działce obecnego іż punktami ojca parkanu stary metalowe teownikі kotwione w autostopach asfaltowych zamierzył postępowań іch jako centrale do pionierskiego ogrodzеnia.